ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1 IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

De verkoper is IMMO IQ BV, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar, België, en geregistreerd RPR/RPM van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met nummer 0738.840.585.
De verkoper wordt hierna aangeduid als ‘IMMO IQ;.
IMMO IQ is bereikbaar via het gratis telefoonnummer 080092980 of per email hallo@immoiq.be.

2 TOEPASSINGSGEBIED EN TOTSTANDKOMING

2.1 Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke Dienst die IMMO IQ aan haar klanten levert.

2.2 Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn steeds gehecht aan de offerte van IMMO IQ en zijn daarnaast ook raadpleegbaar via de website www.immoiq.be. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en de offerte van IMMO IQ vormen samen de “Overeenkomst”.

2.3 Tenzij anders uitdrukkelijk op de offerte vermeld, blijft de offerte van IMMO IQ slechts één (1) maand geldig vanaf de datum van de offerte.
2.4 De Overeenkomst tussen IMMO IQ en de Klant voor het verstrekken van de in de offerte vermelde Diensten komt tot stand op het ogenblik waarop de Klant de offerte en de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden ondertekend terugstuurt naar IMMO IQ (de “Totstandkoming”).
2.5 Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn steeds van toepassing op de relatie tussen de Klant en IMMO IQ, ongeacht eventuele andersluidende bedingen en voorwaarden die worden gehanteerd door de Klant. Andere of tegengestelde voorwaarden van de Klant worden bijgevolg voor niet-geschreven gehouden, en het stilzwijgen van IMMO IQ kan in geen geval als aanvaarding van andere bedingen of voorwaarden worden geïnterpreteerd. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden.

3 DIENSTEN

3.1 De aan de Klant verstrekte diensten zijn diegene zoals uitdrukkelijk beschreven in de offerte (“Diensten”). Deze Diensten vormen een één en ondeelbaar geheel.
3.2 De Diensten van IMMO IQ bestaan enkel uit administratieve- en marketingondersteuning aan Klanten die hun onroerend goed wensen te verkopen. IMMO IQ zal echter nooit bemiddelen/bepalende bijstand verlenen in de totstandkoming van een eventuele koop-verkoopovereenkomst tussen de Klant en een derde-(kandidaat)koper en komt dan ook in geen enkel geval tussen in de communicatie tussen de Klant en de derde-(kandidaat)koper. IMMO IQ fungeert dus in geen geval als vastgoedmakelaar.
3.3 Via IMMO IQ kan de Klant gunstige tarieven bekomen voor complementaire diensten van een erkende vastgoedmakelaar of advocaat (“Derde Partij”). Op verzoek van de Klant zal IMMO IQ vragen aan de Derde Partij om een vrijblijvend contractvoorstel te doen aan de Klant. Indien de Klant ingaat op een dergelijk voorstel, dan zal een afzonderlijke overeenkomst rechtstreeks tot stand komen tussen de Klant en de Derde Partij. De communicatie tussen de Klant en de Derde Partij verloopt eveneens rechtstreeks tussenbeide. IMMO IQ is op geen enkele wijze partij bij deze overeenkomst en is bijgevolg niet aansprakelijk voor eventuele wanprestaties van de Derde Partij.

4 PRIJS EN BETALING

4.1 De door de Klant verschuldigde prijs voor de bij IMMO IQ bestelde Diensten is de prijs zoals weergegeven in de offerte.
4.2 Tenzij de offerte uitdrukkelijk anders bepaalt, dient de Klant:
(a) Het voorschot te betalen binnen de drie (3) werkdagen vanaf de Totstandkoming van de Overeenkomst; en
(b) Het restant te betalen binnen de dertig (30) kalenderdagen vanaf de Totstandkoming van de Overeenkomst.
De betaling gebeurt steeds door middel van een overschrijving op volgend rekeningnummer bij Belfius Bank:
BE39 0689 3570 0019
BIC nummer GKCC BE BB
Met referentie:
‘Voorschot offerte + betrokken offertenummer’ ofwel
‘Restant offerte + betrokken offertenummer’’.
4.3 Zonder afbreuk te doen aan de rechten onder artikel 7.1 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, heeft IMMO IQ het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk te schorsen indien de Klant zijn (betalings-) verplichtingen ten opzichte van IMMO IQ om welke reden dan ook niet nakomt. Deze opschorting houdt onder meer in dat:
(a) De eventuele advertenties die reeds door IMMO IQ online werden geplaatst, door IMMO IQ offline kunnen worden gehaald tot op de dag van de volledige betaling; en/of
(b) IMMO IQ de reeds door haar ingediende aanvragen zoals o.m. voor een bodemattest, stedenbouwkundige- of kadastrale inlichtingen, desgevallend kan intrekken.

5 AANVANG & HERROEPING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 De levering van de in de Overeenkomst vermelde Diensten neemt slechts aanvang (“Aanvangsdatum”):
(a) Vanaf de vijftiende (15de) dag na de totstandkoming van de Overeenkomst, op voorwaarde dat het voorschot, zoals bepaald in artikel 4.2 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, door IMMO IQ werd ontvangen; ofwel
(b) Onmiddellijk nadat het voorschot, zoals bepaald in artikel 4.2 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden door IMMO IQ werd ontvangen, op voorwaarde dat de Klant hier uitdrukkelijk om heeft verzocht bij de Totstandkoming van de Overeenkomst. In dat geval erkent de Klant dat:
(i) Indien de Diensten reeds volledig zijn uitgevoerd door IMMO IQ, de Klant zijn herroepingsrecht, zoals vermeld in artikel 5.2 en volgende van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, verliest;
(ii) Indien de Diensten nog niet volledig zijn uitgevoerd door IMMO IQ wanneer de Klant zijn herroepingsrecht, zoals vermeld in artikel 5.2 en volgende van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, uitoefent, de Klant een vergoeding verschuldigd is aan IMMO IQ die evenredig is aan het gedeelte van de Diensten die op het ogenblik van de uitoefening van het herroepingsrecht reeds werden uitgevoerd.
5.2 Onverminderd artikel 5.5 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, heeft de Klant het recht om deze Overeenkomst te herroepen, zonder opgave van reden, en binnen de veertien (14) dagen na de Totstandkoming van de Overeenkomst. Daartoe kan de Klant:
(a) gebruik maken van het modelformulier dat als bijlage bij deze Algemene Verkoopsvoorwaarden werd gevoegd; of
(b) een andere ondubbelzinnige schriftelijke verklaring (per post, of e-mail) overmaken aan IMMO IQ waarin de Klant verklaart de overeenkomst te herroepen.
5.3 Het herroepingsrecht wordt geacht binnen de in artikel 5.2 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden vermelde termijn te zijn uitgevoerd indien de Klant de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de termijn is afgelopen.
5.4 De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
5.5 Zonder afbreuk te doen aan hetgeen is bepaald onder artikel 5.1(b) van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zal, indien de Klant het herroepingsrecht tijdig uitoefent, IMMO IQ alle van de Klant ontvangen betalingen binnen veertien (14) dagen na de dag waarop zij wordt geïnformeerd van de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te herroepen, terugbetalen. Behoudens wanneer de Klant uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel, zal de terugbetaling gebeuren met hetzelfde betaalmiddel als de Klant heeft gebruikt bij de oorspronkelijke transactie. Voor de terugbetaling met een ander betaalmiddel zullen geen extra kosten worden aangerekend.
In de situatie voorzien in artikel 5.1(b)(ii) van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zal de terugbetaling worden gecompenseerd met het door de Klant verschuldigde bedrag (d.i. een bedrag dat evenredig is aan het gedeelte van de Diensten dat reeds werd uitgevoerd op het moment van de herroeping vergeleken met de volledige uitoefening van de Overeenkomst).

6 LEVERINGSTERMIJN EN -WIJZE

6.1 De leveringstermijn van de in de Overeenkomst vermelde Diensten neemt aanvang op de Aanvangsdatum.
6.2 Behoudens in geval van Overmacht, en tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de offerte, bedraagt de leveringstermijn van de in de offerte vermelde Diensten:
(a) 5 werkdagen voor het aanvragen van attesten, keuringen en inlichtingen. Deze termijn wordt opgeschort gedurende de periode waarin de nodige informatie van de Klant wordt opgevraagd. De documenten zullen worden overgemaakt binnen de 5 werkdagen nadat IMMO IQ ze heeft ontvangen.
(b) 5 werkdagen voor het toesturen van de Compromis-template of Compromis-tool en voor het in contact brengen met een erkende vastgoedmakelaar of advocaat.
(c) 1 (één) maand, tenzij de Klant niet beschikbaar is op de door IMMO IQ voorgestelde data, voor:
(i) het nemen van professionele foto’s en de nabewerking ervan;
(ii) digitale marketing & promotie;
(iii) het leveren van een duidelijk verkoopbord;
(iv) het uitvoeren en overmaken van een waardebepaling van het onroerend goed.
(v) alle overige Diensten die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst, met uitzondering van diensten op maat zoals het opstellen van virtuele voorstellingen (“renders”)
6.3 Alle in artikel 6.2 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden vermelde documenten en informatie zal worden overgemaakt via het emailadres van de Klant dat op de offerte staat vermeld.
6.4 De Klant erkent dat IMMO IQ het recht heeft om aan een derde, al dan niet vastgoedmakelaar, een specifiek mandaat te geven om een deel van de aan IMMO IQ toevertrouwde opdracht uit te voeren en meer specifiek in naam van de Klant onderstaande stukken of informatie daaromtrent op te vragen: Gewestinfo,  Recht van voorkoop, Onroerend erfgoed, Watertoets, Gemiddelde vastgoedprijzen, Luchtfoto’s en historische kaarten, Omgevingsrapport, Mobiscore, Premies, Stedenbouwkundige inlichtingen, Bodemattest, Inlichtingen syndicus (indien van toepassing).

7 BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST EN GEVOLGEN

7.1 Elke partij heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande tussenkomst van een rechter te beëindigen per aangetekende brief indien de andere partij zijn/haar contractuele verplichtingen niet tijdig naleeft en deze nalaat dit verzuim te herstellen binnen de 7 kalenderdagen na hiertoe per aangetekende brief te zijn aangemaand.
7.2 De beëindiging van de Overeenkomst door om het even welke partij, voor om het even welke reden, heeft tot gevolg dat IMMO IQ stopt met het uitvoeren van de Diensten, en dat alle marketing en promotiecampagnes offline worden gehaald.

8 SCHADEVERGOEDING BIJ WANPRESTATIE

8.1 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een door de Klant volgens de Overeenkomst verschuldigd bedrag op de vervaldag, is de Klant van automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling (1) een verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde bedrag volgens de wettelijke rentevoet vermeerderd met 5%, zonder dat die interest lager kan zijn dan 10% per jaar, en dit voor elke reeds begonnen maand en (2) een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het onbetaalde bedrag (met een minimum van 30 EUR). Het voorgaande doet evenwel geen afbreuk aan het recht van IMMO IQ om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
8.2 Indien IMMO IQ één van de in artikel 6 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden vermelde leveringstermijnen niet naleeft en dit niet te wijten is aan de Klant of derden of een geval van overmacht zoals voorzien in artikel 10 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, heeft de Klant recht op een forfaitaire vergoeding van 5% van het totale bedrag van de Overeenkomst. Het voorgaande doet evenwel geen afbreuk aan het recht van de Klant om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
8.3 Indien een klant waarbij de verschuldigde vergoeding aan IMMO IQ (deels) uit een commissievergoeding bestaat geen of foutieve informatie verstrekt aan IMMO IQ over de tot stand gekomen verkoop is een forfaitaire schadevergoeding van €5000 verschuldigd bovenop de reeds verschuldigde bedragen en tarieven.

9 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

9.1 IMMO IQ zal enkel aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van (i) haar eigen bedrog, opzettelijke fout of zware fout, of die van haar aangestelden/lasthebbers, (ii) de niet-uitvoering van één van haar voornaamste contractuele verbintenissen ten opzichte van de Klant, of (iii) overlijden of lichamelijk letsel van de Klant.
9.2 Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout vanwege IMMO IQ of ingeval van overlijden of lichamelijk letsel van de Klant veroorzaakt door IMMO IQ, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van IMMO IQ tegenover de Klant beperkt tot de dekking verleent krachtens de BA-polis van IMMO IQ. Deze dekking bedraagt maximum 25.000 EUR per schadegeval, maar is beperkt tot 500.000 EUR per jaar voor alle mogelijke schadegevallen tezamen.
9.3 Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout vanwege IMMO IQ of ingeval van overlijden of lichamelijk letsel van de Klant veroorzaakt door IMMO IQ, is IMMO IQ niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, onrechtstreekse of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratiekosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden).

10 OVERMACHT

10.1 Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien. De volgende niet-limitatieve lijst van voorbeelden worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), het gerecht of beroepsvereniging, brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden.
10.2 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort en zal deze de andere partij hiervan spoedig inlichten. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmacht situatie te beperken. Ingeval de overmacht langer dan twee (2) maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te beëindigen, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

11 EIGENDOMSRECHT EN INTELLECTUELE RECHTEN

IMMO IQ en/of de aan haar gelieerde ondernemingen of haar licentiegevers behouden op elk moment alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle merken en auteursrechten) die zij op of in verband met de verstrekte Diensten kunnen doen gelden. De Klant zal op geen enkele wijze enig recht of licentie op deze intellectuele eigendomsrechten worden toegekend, behalve indien IMMO IQ hiervoor uitdrukkelijk zijn schriftelijke toestemming geeft.

12 PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

IMMO IQ zal in het kader van deze Overeenkomst persoonsgegevens verwerken. In dit verband wordt verwezen naar de privacy policy, gevoegd als bijlage II bij deze Overeenkomst.

13 UITVOERING DOOR DERDEN

Zonder afbreuk te doen aan hetgeen is voorzien onder artikel 9 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, heeft IMMO IQ het recht om de door haar opgenomen verbintenissen uit te besteden aan derden.

14 DEELBAARHEID

14.1 Indien een bepaling (of een deel daarvan) van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt of indruist tegen enige toepasselijke rechtsregel, belet dit niet dat de overige bepalingen van deze Overeenkomst geldig en bindend blijven alsof de desbetreffende bepaling geen deel uitmaakt van de Overeenkomst.
14.2 Elke dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal automatisch vervangen worden door een geldige en afdwingbare bepaling die, voor zover als wettelijk mogelijk is, aansluit bij de wil van Partijen bij het sluiten van deze Overeenkomst in overeenstemming met het doel en geest van deze Overeenkomst.
15 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLEHTING
15.1 De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van de verwijzingsregels.
15.2 Bent u ondanks onze inspanningen niet tevreden? Richt u dan tot de Consumentenombudsdienst bereikbaar via www.consumentenombudsdienst.be of 02/7025200. Daarnaast kan de Klant zich ook terecht op het ODR-platform van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/odr.
15.3 De geschillen tussen Belgische Klanten en IMMO IQ worden enkel beslecht door de Belgische rechtbanken.

BIJLAGE I – Herroepingsformulier

Dit formulier enkel invullen en terugzenden als u de overeenkomst wenst te herroepen

Aan: IMMO IQ

Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar

hallo@immoiq.be

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de levering van de volgende Dienst(en) herroep (gelieve alle diensten aan te duiden die u bij ons bestelde):

 • Marketing Pakket
 • Expertise Pakket
 • All Inclusive Pakket
 • Telemakelaar
 • Compromis-template
 • Compromis-tool
 • Compromis-advocaat

Offertenummer: __________________

Besteld op (*)/Ontvangen op (*): _________________

Naam/Namen van de Klant:____________________________________________________

Adres van de Klant: __________________________________________________________

Datum van deze verklaring:__________________

Handtekening van de Klant (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

___________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

IMMO IQ
PRIVACY- EN COOKIEBELEID (versie 20/3/2019)

1. Korte achtergrond van dit Privacy- en Cookiebeleid
Dit is het Privacy- en Cookiebeleid van IMMO IQ  BV, met maatschappelijke zetel te Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0738.840.585, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
In het kader van onze activiteiten (het leveren van marketing- en administratiediensten bij de verkoop van onroerende goederen via een online vastgoedplatform), worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Wij kwalificeren in dit kader als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de toepasselijke privacywetgeving. Wij hechten dan ook veel belang aan uw recht op privacy en trachten uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en met de toepasselijke Belgische wetgeving inzake gegevensbescherming.
In dit Privacy- en Cookiebeleid leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we deze gegevens verwerken, en aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven. Verder bevat dit Privacy- en Cookiebeleid ook belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u dan ook aan om dit beleid zorgvuldig te lezen.

Let wel: Dit betekent niet dat wij in ieder geval uw toestemming nodig hebben om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel op basis van uw toestemming wanneer dit specifiek aangegeven is (bijv. voor het versturen van een elektronische nieuwsbrief of bij het plaatsen van niet-technisch noodzakelijke cookies). In die gevallen kan u uw toestemming ook steeds makkelijk opnieuw intrekken.

 1. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

In het kader van onze activiteiten (zoals hierboven beschreven), kunnen wij persoonsgegevens verzamelen van onze klanten, van onze leveranciers, van bezoekers van onze website / social media pagina’s, en van personen die anderszins met ons in contact komen (bijv. doordat hun naam en contactgegevens als werknemer of aangestelde van onze professionele klanten, leveranciers en andere commerciële partners aan ons worden doorgegeven).

Soms verzamelen wij persoonsgegevens van de betrokken personen zelf. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een persoon zich registreert voor het ontvangen van onze elektronische nieuwsbrief of wanneer men een vraag stelt of een gesprek of brochure aanvraagt op onze website. Anderzijds verzamelen wij soms persoonsgegevens via het bedrijf waarvoor de betrokken personen werken. Bepaalde persoonsgegevens (zoals IP adressen) worden ook verzameld via cookies. Voor meer informatie over welke gegevens deze cookies verzamelen, zie Titel 8 hieronder.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Wij kunnen van u de volgende gegevens verzamelen, voor zover deze informatie relevant is voor de doeleinden waarvoor wij ze nodig hebben, zoals hieronder uiteengezet:

Type persoonsgegevens/th> Doeleinde Wettelijke grondslag
Persoonlijke identificatie- en contactgegevens, financiële identificatiegegevens, financiële transacties en BTW nummer Leveranciers- en klantenbeheer Uitvoering van contract met klanten en/of leveranciers
Persoonlijke en elektronische identificatiegegevens, gebruik van onze website / social media pagina’s Behandelen van reacties en vragen van bezoekers van onze website / sociale media pagina’s /td> Onze rechtmatige belangen om op deze reacties en vragen te antwoorden en om in dialoog te treden met bezoekers van onze website of pagina’s
Persoonlijke en elektronische identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken/td> PR en direct marketingdoeleinden, nl. voor onze elektronische nieuwsbrief, waarin we geïnteresseerden op de hoogte brengen en houden van onze activiteiten, en om onze activiteiten te promoten De uitdrukkelijke toestemming van diegenen die zich inschrijven op onze nieuwsbrief
(weet dat u het recht heeft om uw toestemming op elk moment opnieuw gratis in te trekken, zonder dat dit voor u negatieve gevolgen heeft, door een e-mail te sturen of via de opt-out link in elk van onze e-mails)
IP adres en andere informatie verzameld door cookies (bijvoorbeeld informatie over navigatie op onze website, zie Titel 8) of via Facebook (omtrent navigatie op onze Facebook pagina’s, waarvoor wij gezamenlijk met Facebook verantwoordelijk zijn)/td> Aggregatie en anonimiseren van persoonsgegevens voor statistische/analytische doeleinden in het kader van het beheer en de goede werking van onze website, en om te begrijpen hoe mensen gebruik maken van onze website en sociale media pagina’s – Voor tracking/analytische cookies: uw toestemming (bijv. verkregen via cookie banner)
– Voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies: rechtmatige belangen om een functionele en bezoekersvriendelijke website te onderhouden

Wanneer bepaalde informatie verplicht is en andere informatie optioneel, zal dit duidelijk worden aangegeven door een sterretje (“*”), zodat u kan kiezen om ons al dan niet deze informatie te bezorgen.

 1. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
 • Met onze dienstverleners (‘verwerkers’):

In het kader van onze activiteiten zoals hierboven opgesomd, delen wij uw persoonsgegevens soms met derden, in het bijzonder dienstverleners, die als ‘verwerkers’ voor ons optreden, waaronder bijvoorbeeld IT of PR/marketing dienstverleners of andere dienstverleners die in opdracht van ons werken.

 • Met ons boekhoudkantoor en/of onze juridische raadgevers (voor zover nodig voor het beheer van onze boekhouding of geschillen)
 • Met overheidsdiensten:

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de overheid, politiediensten of het gerecht indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt (zoals hierboven omschreven). Nadien is het wel nog mogelijk dat zij terug te vinden zijn in onze back-ups of archieven, maar zij zullen niet langer actief in een bestand worden verwerkt.

Meer specifiek gelden de volgende bewaartermijnen:

 • persoonsgegevens opgenomen in boekhoud-, financiële of andere officiële documenten zullen bijgehouden worden zolang als deze documenten wettelijk moeten worden bijgehouden, 
 • persoonsgegevens vereist voor de uitvoering en opvolging van een contractuele relatie zullen bijgehouden worden gedurende de gehele duurtijd van die relatie en 10 jaar na de beëindiging ervan, 
 • alle persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden zullen bijgehouden worden zolang als wij u relevante mailings versturen. Van zodra wij merken dat uw contactgegevens niet langer accuraat of actief zijn, of wanneer u beslist om zich uit te schrijven, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bijhouden voor deze doeleinden. 

Enkel indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren. Meer informatie over onze bewaartermijnen is beschikbaar op verzoek.

 1. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Wij nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens op die manier zo goed als mogelijk tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Verder proberen we er steeds voor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

 1. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft, binnen de wettelijke grenzen van artikelen 15-22 van de AVG, een recht: 

 • op informatie en inzage van uw gegevens;
 • op verbetering van onjuiste persoonsgegevens;
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
 • op beperking van de verwerking;
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijv. voor direct marketing doeleinden;
 • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

U kan deze rechten in beginsel gratis uitoefenen. Enkel bij onredelijke of herhaaldelijke verzoeken kunnen wij hiervoor een redelijke administratieve kost aanrekenen.

U kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te versturen aan hallo@immoiq.be of door ons te schrijven op volgend adres: Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar. Wij proberen steeds zo snel mogelijk op uw verzoeken te antwoorden. Het is ook mogelijk dat wij u eerst om een identiteitsbewijs vragen om uw verzoek te controleren.

Verder heeft u ook het recht om een klacht in te dienen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/). Voor meer informatie over uw rechten, en de omstandigheden waaronder u deze rechten kan uitoefenen, kan u ook de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit raadplegen. 

 1. Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiel toestel via uw browser. De Belgische Wet Elektronische Communicatie is hierop van toepassing.

Sommige van de cookies die wij gebruiken op onze website zijn essentieel om de website technisch goed te laten functioneren, andere cookies dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden.

Cookies worden vaak ingedeeld in de volgende categorieën:

 • sessiecookies”: cookies die automatisch gewist worden wanneer de gebruiker de browser afsluit,
 • permanente cookies”: cookies die op de eindapparatuur van de gebruiker opgeslagen blijven voor een welbepaalde bewaartermijn (cookies kunnen verstrijken na bijvoorbeeld enkele minuten, dagen of zelfs jaren), 
 • eigen cookies”: cookies die door de operator van de website zelf ontwikkeld en geplaatst zijn, en
 • cookies van derden”: cookies die geplaatst zijn door een website die tot een ander domein behoort dan het domein dat in de adresbalk van de betrokken website wordt weergegeven.

Hieronder kan u een lijst terugvinden van de cookies die wij gebruiken op onze website.

Type cookie Doel van de cookie Naam van cookie Eigen cookie / cookie van derden Bewaar-termijn
Noodzakelijke / technische cookies Deze cookies zijn essentieel voor de werking van onze website en zorgen ervoor dat u bepaalde delen ervan kan gebruiken. Zij laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website om gegevens in te vullen, enz. Indien u deze cookies verwijdert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken. _cfduid Cloudflare 2 jaar
X-CSRF-TOKEN eigen cookie sessie
Analytische cookies Deze cookies stellen ons in staat om de bezoekers van onze website te herkennen, het aantal bezoekers te tellen en vast te stellen op welke manier zij navigeren. Dit helpt ons om de bezoekersnavigatie te verbeteren en te verzekeren dat bezoekers sneller en gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben.
Wij maken ook gebruik van Google Analytics.. In dit kader kunnen uw gegevens worden opgeslagen op servers buiten Europa (zie: https://policies.google.com/privacy?hl=en). De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt door Google gebruikt om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
_ga Google Analytics 2 jaar
_gat_UA-104197587-1 Google Analytics sessie
_gid Google Analytics sessie
_hjIncludedInSample Hotjar sessie
_fbp Facebook 3 maanden
Functionele cookies Functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor te zorgen dat u een meer gepersonaliseerde gebruikservaring krijgt. Dit zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden, of die onthouden of u al dan niet voor de eerste keer onze website bezoekt, of u onze cookie-banner hebt aanvaard, enz. WP_session eigen cookie 2 jaar
PHPSESSID eigen cookie sessie
Traceer- / advertentie- cookies Onze website en marketing e-mails maken gebruik van traceercookies om de statistieken van gebruikers te traceren en u gepersonaliseerde berichten, advertenties en promoties te kunnen sturen. ac_enable_tracking Active Campaign 1 maand
GPS Youtube 1 dag
PREF Youtube 8 maanden
YSC Youtube Sessie
VISITOR Youtube 8 maanden
 1. Hoe beheert / verwijdert u deze cookies?

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (zie hieronder). Hou er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Alle grote internet browsers laten u toe de cookies te controleren die zijn opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat:

Als u wilt uitloggen van Google Analytics voor alle websites, kunt u dit doen via http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 1. Gebruik van social media plug-ins en Facebook-pixels

Naast cookies, maken wij ook gebruik van social media plug-ins en Facebook-pixels op onze website.  

Social media plug-ins maken het mogelijk om u aan de hand van uw social media profiel te herkennen en om bepaalde gegevens (zoals uw identificatie- en contactgegevens en uw profielfoto) te importeren. Zij maken het eveneens mogelijk om social media (Facebook, Twitter of Youtube) ‘share’ knoppen te gebruiken. Meer informatie hieromtrent kan u terugvinden in het privacybeleid van uw social media platform. Indien u geen verbinding wenst te maken met uw social media profiel, kan u zich hierbij afmelden voordat u onze website gebruikt. 

Een Facebook-pixel is een stukje code dat gebruikt wordt op een website om de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten en inzicht te krijgen in de acties die mensen uitvoeren op deze website. De pixelcode wordt in de header van de website geplaatst. Als iemand de website bezoekt en een actie uitvoert, dan wordt de Facebook-pixel geactiveerd en rapporteert deze de actie. Op deze manier kan men achterhalen welke klant welke acties uitvoert en kan men de klant opnieuw bereiken via toekomstige Facebook-advertenties, afgestemd op uw interessegebieden (ook “remarketing” genoemd). Wij gebruiken pixelgegevens om: (i) ervoor te zorgen dat onze advertenties aan de juiste mensen worden weergegeven, (ii) advertentiedoelgroepen te maken, en (iii) aanvullende advertentietools van Facebook te ontgrendelen. Meer informatie hieromtrent kan u ook terugvinden in het privacybeleid van Facebook.  Wij raden u daarnaast ook aan om uw eigen Facebook privacy-instellingen regelmatig te controleren en uw voorkeuren op die manier te bepalen. 

 1. Wijzigingen aan dit beleid

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit Privacy- en Cookiebeleid te wijzigen. We raden u daarom aan om dit Privacy- en Cookiebeleid regelmatig te raadplegen. Belangrijke wijzigingen zullen steeds aangekondigd worden op onze website. Deze versie van het Privacy- en Cookiebeleid werd laatst gewijzigd op 20/3/2019.

 1. Contact

Indien u vragen of bedenkingen zou hebben omtrent het Privacy- en Cookiebeleid van IMMOIQ BV of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te versturen aan hallo@immoiq.be of ons te bellen op het gratis nummer 0800 92 980.