WELKE DOCUMENTEN ZIJN VEREIST BIJ EEN VERKOOP?

Bij de verkoop van je woning komen heel wat zaken kijken. Tal van documenten moeten worden aangevraagd vooraleer je publiciteit mag maken voor de verkoop van je woning. We lijsten op deze pagina de verplichte documenten voor je op.

Samen met IMMO IQ kan je op een eenvoudige en efficiënte manier deze documenten aanvragen.

Kies het pakket ‘Expertise’
huis verkopen zonder makelaar

Stedenbouwkundige inlichtingen

Bij de verkoop van een woning ben je steeds verplicht om de stedenbouwkundige inlichtingen kenbaar te maken aan de koper. Deze inlichtingen omvatten de stedenbouwkundige vergunningen, voorkooprecht (het recht van andere partijen om, wanneer een woning verkocht wordt, bij voorrang op de kandidaat-koper, aan dezelfde geboden prijs, de woning aan te kopen), verkavelvoorschriften en eventuele bouwovertredingen.

De inlichtingen worden aangevraagd bij je gemeente. Het kan tot 30 dagen duren eer de informatie wordt uitgegeven.

De stedenbouwkundige inlichtingen mogen max. 1 jaar oud zijn op het moment van verkoop.

huis verkopen zonder makelaar

EPC – Energieprestatiecertificaat

Het EPC geeft aan hoe energievriendelijk jouw woning is. Een EPC wordt opgesteld door een energiedeskundige type A die de energiescore berekent aan de hand van de gebruikte isolatiematerialen, het soort ramen en deuren, de verwarmingsinstallatie, … Hoe lager de waarde op je EPC, hoe energiezuiniger. Bevind je je in de groene zone, dan heb je een energievriendelijke woning!

Voorts vind je in het EPC meer informatie over de energiezuinigheid van de gebouwschil (gemiddelde U-waarde oftewel de hoeveelheid warmte die per seconde, per m² en per graad temperatuurwijziging van de ene naar de andere kant van een muur wordt doorgelaten) , energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie (gemiddeld installatierendement) en de impact op het milieu (CO²-emissie). De EPC deskundige kan ook nog enkele aanbevelingen meegeven om de energiezuinigheid van het gebouw te optimaliseren.

Een EPC heeft een geldigheid van 10 jaar.
Heb je nog een EPC Bouw liggen? Dan kan je deze gebruiken voor jouw verkoop!

huis verkopen zonder makelaar

Keuringsattest van de elektrische installatie

Een keuringsattest van de elektrische installatie bij verkoop is verplicht. Is de keuring negatief? Geen probleem, ook met een negatieve keuring mag je verkopen. De koper moet dan wel de elektrische installatie in orde brengen binnen de 18 maanden volgend op de datum van ondertekening van de authentieke akte.

De keuring is geldig voor 25 jaar.

huis verkopen zonder makelaar

Bodemattest

Een bodemattest geeft weer of de grond van je woning al dan niet verontreinigd is. Bij een verontreinigde grond moet, met uitzondering van de vrijstelling van onderzoeksplicht, steeds een oriënterend bodemonderzoek worden uitgevoerd. Indien er daadwerkelijk verontreiniging wordt vastgesteld zal de verkoop slechts kunnen gebeuren onder strikte voorwaarden. De verkoper (of na akkoord, de koper) kan verplicht worden om over te gaan tot sanering van de grond.

Het bodemattest is geldig zolang de onderzoeken, perceel, stedenbouwkundige bestemming onveranderd zijn en er geen nieuwe verontreinigende activiteit heeft plaatsgevonden. Als advies wordt vaak gesteld dat het bodemattest max. 1 jaar kan gebruikt worden vanaf de datum van uitgifte.

huis verkopen zonder makelaar

PID – Postinterventiedossier

Het Postinterventiedossier, of kortweg PID, is een dossier van een gebouw dat opgemaakt wordt door een veiligheidscoördinator. Het PID bevat verschillende documenten die handig van pas kunnen komen voor latere werkzaamheden of onderhoud aan het gebouw. Zo omvat het een lijst van gebruikte materialen, plannen van het gebouw, technische voorzieningen (elektriciteit, verwarming, sanitair, …). Telkens wanneer aan het gebouw bouwwerken worden uitgevoerd, moet dit worden vermeld in het PID. Het PID ovat ook een lijst met namen en contactgegevens van de partijen die betrokken zijn geweest bij de oprichting of verbouwing van het gebouw. Denk maar aan architect, aannemer(s), …

Het PID is verplicht voor gebouwen waarvan de aanvang van de bouw is begonnen na 1 mei 2001 of waaraan aanpassingswerken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meerdere aannemers. Werd het gebouw opgericht voor 1 mei 2001 en werden geen aanpassingswerken uitgevoerd, dan hoef je geen PID bij te houden. Het dossier is integraal verbonden met het gebouw. Dit wil zeggen dat bij een verkoop van een woning of appartement het PID mee moet worden overgedragen.

Heb je geen PID? Neem dan contact op met je architect.

huis verkopen zonder makelaar

Overstromingsgevoeligheid

Als verkoper ben je verplicht om na te gaan of je woning in een afgebakend overstromingsgebied, een afgebakende oeverzone of een overstromingsgevoelig gebied ligt. Al deze informatie kan opgevraagd worden via de zogenoemde Watertoets.

huis verkopen zonder makelaar

Erfgoedwaarde

Is je woning (voorlopig) beschermd als monument, stads- of dorpsgezicht, (cultuurhistorisch) landschap of archeologische site, of komt het voor op een inventaris van het onroerend erfgoed, dan moet je dit zeker kenbaar maken. De bescherming kan ervoor zorgen dat je bepaalde handelingen niet mag uitvoeren met het gebouw. Zo kan het bijvoorbeeld verboden zijn om je gevel in een bepaalde kleur te schilderen, het gebouw volledig af te breken,…

Deze informatie kan opgevraagd worden in het Geoportaal of de Inventaris van Onroerend Erfgoed.

huis verkopen zonder makelaar

Inlichtingen syndicus

Verkoop je een woning die deel uitmaakt van een mede-eigendom (bv. een appartement)? Dan breng je de koper op de hoogte te brengen van een aantal zaken: het werkkapitaal, reservekapitaal, of er nog achterstallen zijn in de betalingen, de notulen van de (bijzonder) algemene vergaderingen van de afgelopen 3 jaar, de afrekeningen van jouw woning van de afgelopen 2 jaar, afschrift van de balans,… Deze zaken kan je eenvoudig aan de syndicus van de mede-eigendom opvragen (vraag naar artikel 577-11 van het Burgerlijk Wetboek). Het huishoudelijk reglement en de basisakte kan je ter inzage voorleggen bij een bezoek.

huis verkopen zonder makelaar

Conformiteitsattest stookolietank

Heeft je woning een stookolietank (gehad)? Dan moet je een attest kunnen voorleggen dat de stookolietank voldoet aan de wettelijke vereisten, of dat deze correct werd gesaneerd.

HULP NODIG?

Samen met Immo IQ kan je op een eenvoudige en efficiënte manier deze documenten aanvragen.

Kies het pakket ‘Expertise’

* Het expertise pakket omvat volgende documenten: EPC, elektriciteitskeuring, stedenbouwkundige inlichtingen, bodemattest, overstromingsgevoeligheid en erfgoedwaarde.